U bent hier

U bent hier:  Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Eroganza

1. Inleiding

Alle bestellingen en verkopen zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden zoals hierna vermeld, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de Koper geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Men dient minimaal 18 jaar oud te zijn om aanwezig te zijn bij een Homeparty en/of om een bestelling of aankoop te plaatsen bij Eroganza. Eroganza kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van overtreding van deze leeftijdsgrens. Eroganza houdt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, maar de algemene voorwaarden die aanvaard zijn tijdens de bestelling/aankoop blijven van toepassing gedurende deze overeenkomst.2. Algemene bepalingen

In het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder :

‘Eroganza’/’Eroganza Homeparties’/'www.eroganza-shop.be':  De Grave Matthias, wonende te 9080 Lochristi, Dennenhof 69 en met ondernemingsnummer 0553.757.360;

‘Koper’ : Elke persoon die op een homeparty een bestelling plaatst of aankoop doet bij Eroganza via de webshop of eender welk kanaal.

‘Gastvrouw,-heer’: elke (rechts-)persoon welke een homeparty organiseert voor derden, bijv. vrienden, familie, collega’s, kennissen, ….

Elke Koper wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden door het plaatsen van een bestelling of het verrichten van een aankoop. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal vervangen worden door een geldige en afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.3. Bestellingen, sluiten van de overeenkomst en uitvoering van de overeenkomst

Foto’s, catalogi, folders, waaronder eveneens deze vermeld op de website van Eroganza, of andere door Eroganza geleverde publiciteitsdocumenten zijn louter illustratief en hebben geen enkele contractuele waarde en zijn niet bindend. Verschillen in kleur, verhouding, vormgeving of afmeting tussen de afbeeldingen en het werkelijke product kunnen niet als non-conformiteit aangemerkt worden. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten vanaf het ogenblik dat Eroganza de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. De koper erkent, zo hij een bestelling plaatst en/of aankoop verricht, dat hij volledig werd ingelicht door Eroganza aangaande alle belangrijke en wettelijk verplichte informatie m.b.t. de goederen en dat hij hiervan goede kennis heeft.4. Prijzen en Betaling

De informatie omtrent de producten, de levering en de betaling, werd opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op het moment van de bestelling en zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende aankoopprijzen, transportkosten, enz.  Eroganza behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van Eroganza. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten die ten laste zijn van de koper.

In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van Eroganza.

Indien de koper een bestelling plaatst, kan de koper bij het opgeven van de bestelgegevens een factuur aanvragen. Gelet op de leveringstermijnen vermeld in artikel 5 aanvaardt de koper uitdrukkelijk dat alle bestellingen betaalbaar zijn aan het adres van Eroganza, contant bij het plaatsen van de bestelling, al dan niet op een homeparty en zonder korting.5. Levering en overmacht

Na ontvangst van een bestelling, verbindt Eroganza zich er toe om er voor te zorgen dat de goederen binnen een aanvaardbare termijn worden geleverd.

Eroganza zal de bestelde goederen steeds laten leveren door een transportbedrijf, gekozen en bepaald door Eroganza.

De leveringen van de bestelde goederen op homeparties / losse bestellingen gebeuren in samenspraak met de Gastvrouw/-heer of Koper.

De leveringen van de webshop gebeuren op het opgegeven adres door de klant.

Indien de pakketten met de bestelde goederen door de koper niet tijdig worden afgehaald in het afhaalpunt (evt. door niet aanwezig zijn bij levering op eigen adres), zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn.

Ingeval van tijdelijke uitputting van de voorraad wordt de koper hiervan per e-mail, per sms of telefonisch op de hoogte gebracht en zullen de goederen zo spoedig mogelijk worden geleverd.   In dit geval heeft de koper het recht op annulering van dit deel van de bestelling. Het reeds betaalde bedrag voor het ontbrekende deel van de bestelling, zal aan hem/haar worden teruggestort door Eroganza.

Ingeval van definitieve uitputting van de voorraad wordt de koper hiervan per e-mail, per sms of telefonisch op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de koper het recht op annulering van dit deel van de bestelling.  Het reeds betaalde bedrag voor het ontbrekende deel van de bestelling, zal aan hem/haar worden teruggestort door Eroganza.

Overschrijding van de onderling overeengekomen termijn of late levering geeft de koper het recht op ontbinding van de koopovereenkomst, maar niet het recht op een schadevergoeding op eender welke manier.

In geval van overmacht behoudt Eroganza zich respectievelijk het recht voor de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen per schriftelijke kennisgeving aan de koper, zonder dat Eroganza de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in –of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Eroganza als bij haar leveranciers, bevoorraders of andere betrokken derden. In dit geval van ontbinding van de overeenkomst wordt de koper onmiddellijk terugbetaald ten belope van de sommen die door de koper reeds waren betaald.6. Bijdrage verzendkosten

Alle bestellingen genoteerd op een homeparty worden standaard gegroepeerd verzonden in 1 pakket en verstuurd ter attentie van de gastvrouw/-heer. Indien een koper zijn/haar pakket individueel wenst te laten versturen naar een Kiala-punt naar keuze, wordt hiervoor 5 euro verzendingskosten extra aangerekend aan deze koper. In dit geval wordt deze deelname in de verzendkosten 1 x per bestelling aangerekend, zelfs al wordt de bestelling in meerdere keren geleverd.

Alle bestellingen die worden gedaan via de webshop worden geleverd op een adres naar keuze. Hiervoor wordt een verzendingskost van 5 euro extra aangerekend, tenzij het bedrag van 50 euro wordt overschreden. In dit laatste geval betaalt de klant geen verzendingskosten.7. Betaalwijze

Elke bestelling dient contant betaald te worden bij de bestelling van de  goederen, zowel ingeval een bestelling op een homeparty als ingeval van een afzonderlijke bestelling of bestelling via de webshop.  De betaling gebeurt cash / met Bancontact / of met de beschikbare online betaalmogelijkheden op het moment van de bestelling. Overschrijvingen worden niet aanvaard.8. Privacy

Eroganza respecteert de privacy van de kopers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie zoals die door de koper is meegedeeld, vertrouwelijk wordt behandeld en zal bewaard worden in een digitaal databestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de afhandeling van de bestelling en op geen enkele wijze aan derden overgemaakt worden. De koper heeft het recht op raadpleging en verbetering van zijn persoonsgegevens, alsook het recht op schrapping van zijn gegevens uit het databestand. Onze volledige en uitgebreide Privacy Charter vindt u op http://eroganza.be/Privacy-Charter. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : https://www.privacycommission.be/nl9. Klachten/ Aansprakelijkheid

Op elke homeparty/op de webshop worden alle artikelen voldoende toegelicht. Indien een artikel niet geheel aan de verwachtingen van de koper zou voldoen en/of ingeval de koper niet tevreden is over de kwaliteit van de geleverde producten, zonder dat echter enig gebrek of defect aan de producten bestaat, kan hiervoor geen enkele vorm van schadevergoeding geëist worden, noch kan de koper het artikel retourneren.

Ingeval de koper medische of fysische klachten heeft na gebruik van geleverde goederen, kan hiervoor geen enkele vorm van schadevergoeding geëist worden, noch kan de koper het artikel retourneren. De volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik en uittesten van de geleverde goederen behoort toe aan de koper. Eroganza geeft geen enkele garantie voor beoogde resultaten bij het gebruik van de door haar verkochte producten.

Eroganza wijst elke aansprakelijkheid of garantie af ingeval geleverde goederen verkeerd worden gebruikt. Eroganza garandeert dat de producten overeenkomen met de in het aanbod vermelde specificaties, en voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid conform de wettelijke bepalingen van toepassing op datum van aankoop. Eroganza is niet verantwoordelijk en biedt geen garantie voor de deugdelijkheid van producten van derden, die door de koper samen met de producten van Eroganza gebruikt worden.

De koper is gehouden de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen tien dagen (België) – vijftien dagen (buitenland) na de levering, schriftelijk aan Eroganza mee te delen. Dit kan via info@eroganza.be. Het meedelen aan Eroganza van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde goederen schort echter de verplichting van de koper om de factuur te betalen niet op. Eroganza zal naar best vermogen een oplossing aanbieden voor de klacht, in de mate dat deze gegrond is. Het in gebreke blijven van de koper om binnen voormelde termijn een klacht aan Eroganza mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen.

Ingeval van foutieve levering door Eroganza kan de koper deze goederen op kosten van Eroganza terugsturen, op voorwaarde dat deze producten om hygiënische redenen:

-ongebruikt zijn en

-onbeschadigd zijn en

-niet uit de verpakking zijn gehaald en/of verzegeling niet is verbroken.

Het terugzenden van foutief geleverde goederen dient te gebeuren binnen de 10 dagen (België) of 15 dagen (buitenland) na ontvangst van de goederen.  Bij laattijdige terugzending of behoud van de foutief geleverde goederen, zullen zij worden gefactureerd aan de koper. Elke factuur is contant betaalbaar op het rekeningnummer van Eroganza, zoals vermeld op de factuur of op de webshop. Een foutieve levering geeft de koper geen recht op korting, noch schadevergoeding op eender welke manier. Eroganza zorgt uiteraard wel voor een kosteloze nalevering van de juiste goederen.10. Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risicoTot aan de volledige betaling door de koper van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van Eroganza. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-, vernielings-en beschadigingsrisico’s.11. GarantieOp de geleverde goederen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing. De datum van het sluiten van de verkoopovereenkomst geldt als ingangsdatum voor de garantie. Ingeval de Koper zich wenst te beroepen op de wettelijke garantierechten, dient hij/zij de geleverde goederen aangetekend terug te zenden naar Eroganza vergezeld van de originele gedagtekende bestelbon / de bevestigingsemail van de bestelling die verstuurd werd na het plaatsen van de bestelling via de webshop.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie:

-Bij beschadiging door opzet of door nalatigheid

-Bij beschadiging door verkeerd gebruik of nalatig onderhoud

-Bij normale slijtage

-Bij het ontbreken van de originele bestelbon

-Bij een ongegronde klacht zijn de gemaakte kosten voor de rekening van de koper.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbankenIngeval van enig geschil naar aanleiding van een bestelling of aankoop bij Eroganza is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Indien de klant een consument is in de zin van de wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming is art. 624, 1°, 2° en 4° Ger.W. van toepassing.13. Omruiling van geleverde goederenDe koper heeft niet het recht een omruiling te vragen aan Eroganza van de bestelde of geleverde goederen.14. Herroepingsrecht voor de consument (art. VI.67 Wetboek Economisch Recht-WER)De consument-koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen op voorwaarde dat de goederen niet uit hun originele verpakking werden gehaald in welk geval het herroepingsrecht uitdrukkelijk is uitgesloten conform artikel VI.73, 5° WER. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper aan Eroganza, t.a.v. Matthias De Grave, wonende 9080 Lochristi, Dennenhof 69, en met ondernemingsnummer 0553.757.360, email info@eroganza.be via ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.  De koper kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping zoals hieronder is weergegeven, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zijn de kosten van terugzending van het product voor diens eigen rekening.  Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Eroganza terugzenden.

Ingeval de levering van de goederen nog plaatsvindt na de verzending van de herroepingsbrief, dienen de geleverde goederen binnen de 3 werkdagen ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd aangetekend teruggezonden te worden naar Eroganza op voormeld adres. Deze 3 werkdagen gaan in vanaf het moment dat de goederen in ontvangst werden genomen.Modelformulier Voor Herroeping :Aan Eroganza, t.a.v. Matthias De Grave, wonende 9080 Lochristi, Dennenhof 69, ondernemingsnummer 0553.757.360, telefoonnummer 0476756596, email info@eroganza.be.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de aankoop van het product ... (**) herroep/herroepen (*). Deze aankoop werd verricht op ... zoals blijkt uit bijgevoegd aankoopbewijs. De betaling voldaan op ... (***) op naam van …

Naam / namen :

Adres :

Datum :

Handtekening :

(*) weglaten wat niet van toepassing is , (**) nauwkeurige omschrijving van het product, (***) datum